Friday, 28/01/2022 - 12:10|
Phòng Giáo Dục Và Đạo Tạo Huyện Lục Ngạn
Ngày ban hành:
31/05/2021
Ngày hiệu lực:
31/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/05/2021
Ngày hiệu lực:
07/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/10/2020
Ngày hiệu lực:
15/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/05/2019
Ngày hiệu lực:
08/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực