Thứ sáu, 25/06/2021 - 09:41|
Phòng Giáo Dục Và Đạo Tạo Huyện Lục Ngạn

Lịch tiếp dân

Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú